gusto Bozzi

1956_ ‘Kosmos’ chaise par Augusto Bozzi pour Saporiti