1956_ ‘Kosmos’ chaise par Augusto Bozzi pour Saporiti

VIA

Spotlight