gusto Bozzi

1956_ ‘Kosmos’ side chair by Augusto Bozzi for Saporiti